Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Quân khu đã quán triệt sâu sắc đường lối chính trị của Đảng, nhiệm vụ của LLVT trong tình hình mới, lãnh đạo toàn diện, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XIII đề ra. Trong đó, thực hiện 3 khâu đột phá đạt kết quả quan trọng. Đặc biệt, thời gian qua, Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đạt chất lượng tốt, tạo tiền đề tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, xây dựng LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy có bước chuyển biến tích cực và từng bước vững chắc; tổ chức biên chế được kiện toàn; công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, thanh tra, pháp chế được đẩy mạnh, tình hình kỷ luật có chuyển biến rõ nét. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ; các đơn vị sản xuất kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu, đời sống người lao động được cải thiện. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai công tác QS-QP; tiềm lực và thế trận QP-AN được tăng cường. LLVT Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng. Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao đổi với đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2015-2020.  Ảnh: BÙI HIỆP

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo được Đảng bộ Quân khu đúc rút là: Luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chủ động bám nắm tình hình, định hướng tư tưởng trước những diễn biến mới và đột xuất; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; cảnh giác, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Chỉ huy và cơ quan chủ động, sáng tạo cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình công tác, hướng mạnh về cơ sở; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu; kết hợp làm chuyển biến từng khâu, từng mặt tạo chuyển biến, tiến bộ toàn diện. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh. Đồng thời làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kiên quyết xử lý các sai phạm, tạo môi trường lành mạnh để xây dựng đơn vị.

Bên cạnh đó, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào đều phải chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao tự phê bình và phê bình. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp về phẩm chất đạo đức, chính trị, tư tưởng và năng lực công tác; xây dựng sự đoàn kết, trước hết trong cấp ủy, chỉ huy. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức và vai trò chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát ở các cấp. Khơi dậy và phát huy truyền thống của LLVT Quân khu và của từng đơn vị. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong và ngoài quân đội để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP…

Từ triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đề ra, nhiệm kỳ qua, LLVT Quân khu đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác QP-QSĐP đạt được những kết quả quan trọng. Nhất là thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng KVPT và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng. Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 91,2%, tăng 18,2%; giáo dục QP-AN đạt 99,2%, tăng 1,5 %  so với nhiệm kỳ trước. Công tác đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn và đào tạo SQDB được các địa phương thực hiện hiệu quả. Lực lượng DBĐV được đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra đạt 100% chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác tuyển quân bảo đảm số lượng, chất lượng.

Việc lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả từ khâu xây dựng chương trình hành động, xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong từng giai đoạn và cả nhiệm kỳ; nâng cao chất lượng hiệu quả, năng lực tham mưu của cơ quan chiến dịch và cơ quan QSĐP về công tác QP-QS, khả năng phối hợp, hiệp đồng trong chỉ đạo và xử lý các tình huống. Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ vi phạm kỷ luật thông thường giảm từ 0,27% năm 2010 xuống còn 0,15% năm 2014. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ trên 6 nội dung, bước đầu có chuyển biến tốt, nhất là cải cách hành chính trong lĩnh vực QS-QP.

Đảng bộ cũng đã lãnh đạo tốt việc kịp thời điều chỉnh tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng; chất lượng huấn luyện được nâng lên; tổ chức huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, địa bàn tác chiến; thường xuyên đổi mới về tổ chức phương pháp; chú trọng tập huấn cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở và nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng; tích cực củng cố thao trường, cải tiến mô hình học cụ.

Lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và hoạt động thường xuyên của LLVT quân khu; chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đến nay các đơn vị của Quân khu đã tự túc được rau xanh; thực hiện tốt phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; bảo đảm kịp thời ngân sách cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Bảo đảm đồng bộ VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Cùng với đó, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” để giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã triển khai nhiều hình thức, biện pháp để đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cấp ủy viên. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện đúng các quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín, bảo đảm ổn định đội ngũ và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học của Quân khu đạt 90,96%, tăng 11,35% so với nhiệm kỳ trước. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành có nền nếp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, thực hiện sự đổi mới về phong cách lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là năng lực cụ thể hóa, xây dựng, triển khai, thực hiện nghị quyết; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở…

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ 2010-2015, với việc triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, Đảng bộ Quân khu đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Qua đó, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP, xây dựng thế trận QPTD, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn vững mạnh. LLVT Quân khu thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ cho thấy, xây dựng Đảng bộ Quân khu TSVM là nhân tố quyết định để LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở, là tiền đề để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo LLVT Quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Trung tướng NGUYỄN SỸ THĂNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu